REGLEMENT

INSCHRIJVING

Inschrijven voor de lessen is enkel online mogelijk via https://leden.dansstudiocrescendo.be. Contoleer ook altijd even jullie spam want vaak komen de registratiemails in het spamvak terecht. Bij problemen hiermee mag u zich richten tot Elfi via info@dansstudiocrescendo.be of via 0472/240439. Ze zal je dan verderhelpen bij het inschrijven! 

Inschrijvingen lopen per schooljaar (met uitzondering van de tienbeurtenkaart voor volwassenen). Je plaats blijft 14 dagen na inschrijving gereserveerd, waarbinnen de betaling dient uitgevoerd te worden. Indien we de betaling niet binnen deze periode hebben ontvangen wordt deze plaats terug vrijgegeven. 

Je kan je ook inschrijven voor een proefles (geldig voor 1 gratis deelname aan de betreffende les). Je plaats in deze les blijft dan gedurende 2 weken gereserveerd, waarbinnen de inschrijving voor een proefles omgezet dient te worden naar een definitieve inschrijving. Hierna ontvangt u dan ook de kostennota!

Wijzigingen in de gegevens van de cursist dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. 

 

BETALING

De betaling van het lesgeld dient binnen de 14 dagen na inschrijving te gebeuren. Indien de betaling niet binnen de 14 dagen is voldaan zal de inschrijving geannuleerd worden.

Betaling in 2 delen is mogelijk op vraag, gericht aan info@dansstudiocrescendo.be.

Terugbetaling van (een gedeelte van) het lesgeld is enkel mogelijk na het voorleggen van een medisch attest van minimaal 6 aansluitende weken. Kortere afwezigheden kunnen helaas niet worden terugbetaald. 

 

 

UURROOSTER

We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben in ons rooster te laten doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 6 cursisten. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden we het recht om de les te annuleren. Het lesgeld wordt dan terugbetaald, of u kan een andere les in de plaats volgen. 

Indien omwille van overmacht (zoals bij corona) onze wekelijkse lessen niet live kunnen plaatsvinden zullen we meteen overstappen naar buitenlessen of een online lesrooster zoals we dat ook in 2020-2021 hebben toegepast. Aanvullend voorzien we ook steeds opdrachten, quizzen, danswedstrijden,… om ook de sociale band met onze leden te behouden. 

 

VAKANTIES

In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. In het boekje dat we in het begin van het schooljaar verdelen staan steeds de schoolvakanties vermeld, en deze kan je ook terugvinden op onze website. 

 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN

Nieuw vanaf schooljaar 2020-2021 is dat je zelf online je danskleding kan bestellen. 

BESTEL HIER JE BALLET/ACRODANCE UNIFORM

BESTEL HIER JE KLEDING

 

DANSLESSEN

De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de docenten van Dansstudio Crescendo.
Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt, mis je een stuk techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer echt niet komen, dan vinden de docenten het fijn als je dit op voorhand laat weten. In de loop van oktober maken we whatsapp groepjes aan en op die manier kan je je dan afmelden. Het inhalen van lessen is in sommige gevallen mogelijk, overleg dit a.u.b. eerst even met de docent(e). 

 

INHAALLESSEN

Er gaan geen lessen door tijdens schoolvakanties en op feestdagen. Verder plannen we steeds 1 extra les in zodat een eerste afwezigheid van een docent niet moet worden ingehaald. Vanaf een 2e afwezigheid zal de les worden vervangen of worden ingehaald.

 

VOORSTELLINGEN

Elk jaar organiseren we dansvoorstellingen. Gezien hier veel energie, tijd en geld in kruipt, vragen we de ouders/dansers in januari om al dan niet in te schrijven voor deelname aan de voorstelling. De inschrijving kost €15, maar is inclusief foto’s en video opname van de dansvoorstelling. 

Het komende schooljaar hebben we maar liefst 2 voorstellingen en 1 toonmoment op de planning staan!
– zo 3 en zo 10 maart 2024: voorstelling -12 jaar ballet/modern/acrodance/urban/circus
– zo 21, vr 26 en zo 28 april 2024: voorstelling +12 jaar ballet/modern/acrodance/urban
– 2/6/2024: toonmoment peuters en kleuters (CC Cultuurpunt Gruitrode) 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Dansstudio Crescendo is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de studio.
Onze dansers zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijk letsel dat zich voordoet tijdens de danslessen. 

PRIVACYVERKLARING 2023-2024

 1. ALGEMEEN 

Dansstudio Crescendo hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansstudio Crescendo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 1. DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ IN IEDER GEVAL: 
 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Als Dansstudio Crescendo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Dansstudio Crescendo vzw
’t Hasseltkiezel 19
3960 Bree
info@dansstudiocrescendo.be
0472/240439 

2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Dansstudio Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansstudio Crescendo (uitvoering overeenkomst) 
 • aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

2.2 Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen : 

Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Persoonlijkekenmerken: geslacht, geboortedatum 

2.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door bestuursleden van de vereniging 

2.4 Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
Ledenadminstratie DanssportVlaanderen(verzekeringleden) 

Ledenbeheer (inschrijvingen en beheer gegevens)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

2.5 Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

2.6 Bewaartermijn 

Dansstudio Crescendo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansstudio Crescendo verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 12 maanden 

2.7 Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

Alle personen die namens Dansstudio Crescendo van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

2.8 Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

2.9 Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

2.10 Wijziging privacyverklaring 

Dansstudio Crescendo kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 11/05/2020.